Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s čl. 13 odst. 1 - 2 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník Evropské unie L 119/1) dále jen "GDPR" - informujeme, že:

I. Správce osobních údajů

Aviko ČR s.r.o., Matěchova 3/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 64360059, DIČ: CZ64360059 (místně založená společnost Aviko), jsme správce Vašich osobních údajů.  Ve věcech ochrany svých osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce www.aviko.cz; e-mailem daneosobowe@aviko.pl nebo písemně na adresu naší společnosti, která je uvedená v bodě I.

II. Jaké údaje zpracováváme

V průběhu používání webových stránek AVIKO, od Vás můžeme shromažďovat různé osobní údaje. Tyto osobní údaje můžou být Vámi poskytnuty např. po vyplnění formuláře stížností na našem webu, pro zaslání žádosti o zavolání zpět nebo kvůli kontaktování nás z jiných důvodů. Údaje, které se vytvářejí při používání webu, mohou být také ukládány automaticky.

Osobní údaje, které můžeme od Vás získat, jsou: Vaše jméno a příjmení, pohlaví, telefonní číslo (mobil), e-mailovou adresu, ulici, číslo domu, PSČ, město, údaje společnosti (např. Váš zaměstnavatel nebo kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele), koníčky a oblíbené činnosti, které byste mohli poskytnout a také údaje o návštěvě na webových stránkách (jako například dodavatel, typ prohlížeče, otevřené stránky v okně, čas návštěvy). Také můžeme získávat některé osobní údaje při využití souborů cookie. Soubory cookie jsou textovými soubory, které jsou "zapamatovány" a ukládány prohlížečem na tvém počítači, to vše na žádost webové stránky. Při využití souboru cookie, který funguje jako paměťová pomůcka, si webová stránka může zapamatovat určité informace, které není nutné následně zadávat.

Tato webová stránka používá Google Analytics - službu webové analýzy, poskytovanou společností Google, Inc. ("Google). Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné do Vašeho počítače, aby pomohly webové stránce analyzovat data, jak uživatel stránku využívá. Informace generované soubory cookie o Vašem využití stránek jsou většinou přeneseny a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech. V rámci členských států EU nebo jiných států EHP, Google zkracuje Vaši IP adresu před přenosem, a tak zajišťuje Vaši anonymitu při sběru dat na stránkách.

Jen ve výjimečných případech bude vaše plná IP adresa přenesena na servery Google v USA a až následně bude zkrácena až na místě. Google použije tyto informace pro účely vyhodnocování využití webových stránek, sestavování přehledů webové aktivity pro provozovatele webových stránek, také pro účely poskytování služeb souvisejících s aktivitou na webové stránce a využití internetu pro provozovatele webových stránek. Google nebude spojovat IP adresu Vašeho prohlížeče přenesenou pro účely Google Analytics s jakýmikoliv jinými daty společnosti Google.

Odmítnout používání cookie souborů můžete vhodným nastavením Vašeho prohlížeče, ale berte na vědomí, že se tímto krokem může snížit funkčnost webové stránky. Dále můžete zabránit shromažďování dat generovaných cookie soubory o Vašem používání webových stránek (vč. IP adresy) a jeho zpracováním společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče přes tento odkaz.

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme z důvodů souvisejících s vykonávanou činností. Vaše osobní údaje můžeme také využívat pro marketingové účely, k prodeji našich výrobků a poskytování našich služeb včetně vyúčtování. Tyto osobní údaje můžeme také využít za účelem udržování kontaktu a doručování informací. Vaše osobní údaje můžou být také využívány pro vypracování vnitřních analýz souvisejících s chováním návštěvníků na naší webové stránce za účelem její další optimalizace. Vaše osobní údaje můžeme rovněž vyžadovat a uchovávat z důvodů našich vnitřních správních úkolů, vyúčtování a také pro splnění našich zákonných povinností. Vaše osobní údaje budou využívány výlučně pro účely shora uvedenými nebo s nimi totožnými. Právním důvodem pro zpracovávání Vašich údajů můžou být: 1. poskytnutý souhlas 2. Vaše žádost o provedení úkonů před uzavřením smlouvy nebo nutné úkony pro realizaci smlouvy 3. nutnost plnit právní povinnosti správce 4. účel související s právně opodstatněným zájmem realizovaný správcem např. odpovídání na Vaše dopisy a žádosti.

IV. Doba zpracovávání údajů

Doba zpracovávání Vašich údajů závisí od účelu, pro který jsou údaje zpracovávány.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány, je vypočítána na základě následujících kritérií:   1. právní předpisy, které nás můžou zavazovat k zpracování údajů po určitou dobu (např. zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví) 2. doba, po kterou jsou poskytovány služby nebo období realizace objednávky 3. doba, která je potřebná pro ochranu právního zájmu správce 4. doba, po kterou byl udělen souhlas

V. Příjemci údajů

Vaše osobní údaje můžou být předány: subjektům z naší obchodní skupiny, našim partnerům - to znamená společnostem, se kterými spolupracujeme na společných výrobcích a službách apod. K Vašim údajům můžou mít přístup také naši subdodavatelé (zpracovávající subjekty), např. společnosti účetní, advokátní, IT, likvidátoři škod, provádějící služby v rámci likvidace škody, marketingové agentury, poštovní a kurýrní společnosti. Aviko požaduje, aby zpracovávající subjekty měly stejně přísně podmínky bezpečnosti, jaké mají za účelem ochrany Vašich osobních údajů.  V rozsahu v jakém jsou Vaše osobní údaje poskytovány mimo území Evropského Hospodářského Prostoru ("EHP"), jsou plněny právní povinnosti týkající se transferu údajů. S výjimkou shora uvedených subjektů pro poskytnutí osobních údajů Aviko, neposkytne Vaše osobní údaje třetím stranám, vyjma situace, kdy je toto jeho právní povinností.

VI. Jakým způsobem zabezpečujeme Vaše údaje?

Aviko neustále vytváří odpovídající technické a organizační bezpečnostní prostředky za účelem ochrany osobních údajů před neautorizovaným přístupem, ztrátou, odstraněním, zveřejněním a nesprávným využitím a také pro monitoring přesnosti a integrity osobních údajů. Tyto prostředky jsou pravidelně verifikovány a v případě potřeby aktualizovány. Správce se zavazuje učinit odpovídající úkony za účelem ochrany před neoprávněným přístupem nebo prozrazením osobních údajů třetím osobám. Správce sděluje, že databáze poskytovatele služby jsou zabezpečené proti přístupu třetích osob.  

VII. Vaše práva

V souladu s GDPR máte následující práva: 1. právo přístupu ke svým údajům a právo na obdržení jejich kopie; 2. právo na opravu (doplnění) svých údajů; 3. právo na odstranění údajů, omezení zpracování údajů; 4. právo vznést námitku vůči zpracování údajů; 5. právo na přenositelnost údajů; 6. právo podávat stížnosti k dozorovému orgánu.

V případě pochybností o správnosti zpracování Vašich osobních údajů, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu.  

Kdykoliv máte právo odvolat udělený souhlas. Odvolání uděleného souhlasu nemá vliv na skutečnost, že zpracování Vašich údajů proběhlo v souladu se zákonem před odvoláním souhlasu. Souhlas je nezávislý na období, ve kterém využíváte služby a je platný až do jeho odvolání.

VIII. Automatizované rozhodování

V průběhu realizace smlouvy jsou rozhodnutí automatizovaná se zohledněním profilování na základě údajů sdělených v kontaktním formuláři. Profilování znamená zpracování Vašich osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, osobních preferencí, spolehlivosti, chování, místa, kde se nacházíte, nebo pohybu. Aplikování automatizovaného rozhodování je nutné za účelem uzavření nebo realizace smlouvy.

IX. Používání souborů cookie

Aviko Foodservice používá soubory cookie při nabídce služeb. Cookie je jednoduchý textový soubor s daty, která jsou buď skladována na pevném disku počítače, nebo v prohlížeči. V našem Prohlášení o cookie souborech si můžete přečíst vše o používání těchto cookie souborů stránkou Aviko Foodservice.

X. Odkazy na externí stánky

Naše webová stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky společností, které jsou součástí skupiny a odkazy stránek na jiné než Aviko. Webové stránky subjektů, které jsou součástí skupiny, můžou obsahovat odlišně definované, než na naší webové stránce, zásady ochrany osobních údajů.  Dále na externích webových stránkách jiných než Aviko můžou být závazné jiné zásady ochrany osobních údajů. Tvojí povinností je toto zjistit před poskytnutím informací na těchto stránkách. Aviko nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů platných na webových stránkách vedených jinými subjekty.

XI.  Změny

Pravidelně provádíme kontrolu našich bezpečnostních zásad a zásad ochrany osobních údajů. Všechny změny zveřejňujeme na této stránce. Pokud změníme tyto zásady, budeme o tom uživatele informovat prostřednictvím hypertextového odkazu.